PASTOR ALLWIN JOHNSON - Home
  Home
  Articles Archive
  Contact
  Guestbook
Weekly Devotion by Pastor Allwin Johnson

¡±vÕÜm ¡±xQàm

 

PASTOR ALLWIN JOHNSON


 

JÚ LmùT²«p JÚ ¡±vRY NúLôRWÚm, CÚTÕ CkÕ UR NúLôRWoLÞm JuôL T¦×¬kÕ YkR]o. BÙR éû_ YkRÕ. LmùT²«u GpXô T¦Vô[oLÞm AÛYXLjûR ¾®WUôL AXeL¬jÕd ùLôi¥ÚkRôoLs. CkR ¡±vRY NúLôRWÚm AYoLú[ôÓ CûQkÕ ÑjRlTÓj§d ùLôi¥ÚkRôo. éû_dÏ RVôWô] ØRXô°Ùm T¦Vô[oLÞm AYoLÞûPV ùRnYeLû[ YQeL á¥YkR]o. CkR ¡±vRY NúLôRWu ùNnYR±VôÕ §ûLjÕd ùLôi¥ÚkRôo. JÚ Y¯VôL ûR¬VjûR YWYûZjÕd ùLôiÓ, ¿eLs Nôª Ïm©ÓeLs, Sôu ¡±vRYu, úTôn ®hÓ ©Ï YÚ¡úu, Guß ùNôp­®hÓ ÅhÓdÏ ùNuôo. Ntß úSWm L¯jÕ AÛYXLjÕdÏ §Úm©]ôo. GpXô éû_Ùm Ø¥kÕ ®hPÕ. B]ôp AYoLs NôªdÏ TûPjR EQûY ûYj§ÚkR]o. AYt±p ùLôgNjûR £±V CûX«p ChÓ Sm ¡±vRY NúLôRWÚdÏ AuúTôÓ ùLôÓjR]o. AÕ CYÚdÏ úUÛm RoU NeLPjûR ùLôÓjRÕ. AûR Htßd ùLôs[Üm Ø¥VôUp UßdLÜm Ø¥VôUp §iPô¥d ùLôi¥ÚkRôo, AkR ¡±vRY NúLôRWo.

UtùôÚ ÏÓmTj§p LQYàm Uû]®Ùm CWh£dLlThPYoLs. B]ôp AYoLs ùNôkR TkReLs Aû]YÚm ¾®WUôL CkÕ URj§p Es[YoLs. Ntß YN§TûPjR CkR ÏÓmTj§]o úL­VôL Ru ùNôkRdLôWoLs YQeÏm ùRnYeLû[ C¯ÜTÓjÕYÕm AYoLs Sm©dûLûV ¡iPp ùNnYÕUôL CÚkÕ ùLôi¥ÚkR]o. CYoLs úTÑm úTfÑ UtYoLÞdÏ NûT«u ÁÕ Es[ Sm©dûLûV ùLÓjÕ ùLôi¥ÚkRÕ.

ClT¥ CWiÓ YûL UdLs NûT«p CÚdLjRôu ùNn¡u]o. JÚYo Rôu JÚ ¡±vRYu GuTûR UtYoLÞdÏ ùY°lTÓjR ùYhLlTÓ¡ôo. UtYo CkÕ NúLôRWoLs U]m ×iTÓmT¥ úT£ CúVÑ¡±vÕ®u ùTVÚdÏ L[eLm ®û[®d¡ôo. ¡±vRYoLÞdÏm Ut URj§]oLÞdÏm, ϱlTôL CkÕ NúLôRWoLÞdÏm, CÚdL úYi¥V EÜ Gu]? TûLVô°L[ô? TeLô°L[ô? NúLôRWoL[ô? T¬ÑjR úYRôLUj§­ÚkÕ (ûT©s) Sôm TôolúTôm.

CúVÑ Vôo

ØRXôYÕ CúVÑ Vôo Gu ùY°fNm SUdÏ úYiÓm. úVôYôu 1:1 ùNôp¡Õ, CúVÑYô¡V YôojûR B§«úX úRY]ô¡V ©RôúYôÓ CÚkRÕ. B§«p Guôp SmUôp ¡W¡dL Ø¥VôR LôXeLÞdÏ Øu]ôp, AûR ®[dLúY Ø¥VôÕ. úVôYôu 3:16, ùNôp¡Õ, ©RôYô¡V úRYu U²RoLû[ TôYj§­ÚkÕm, TôRô[Uô¡V UWQj§­ÚkÕm CWh£dÏmT¥ Ru JúW ÏUôW]ô¡V CúVÑûY CkR EXLj§tÏ Aàl©ûYjRôo. CúVÑ CkR EXLj§tÏ YkRÕ, ÑtßXô®túLô ApXÕ RYß ùNnÙm U²RoLû[ Ri¥dLúYô ApX, Ru ËYû] ùLôÓjÕ U²RoLû[ CWh£dÏmT¥dúL YkRôo. úVôYôu 3:17 ùNôp¡Õ, EXLjûR Bd¡û]dÏs[ôLj ¾odÏmT¥ úRYu RmØûPV ÏUôWû] EXLj§tÏ AàlTôUp, AYWôúX EXLm CWh£dLlTÓYRtLôLúY AYûW Aàl©]ôo. JÚ Ï±l©hP URj§]ÚdúLô, ApXÕ Ï±l©hP C]j§]ÚdúLô Uôj§Wm YW®pûX. ØÝ EXLj§u GpXô U²RoLÞdLôLÜm YkÕ CWjRm £k§ CWh£lûT NmTô§jRôo.

Hu CúVÑ ØÝ EXLj§tLôLÜm CWjRm £k§]ôo? Hù]uôp AYo Rôu ØÝ EXLj§u £Úx¥Lo. Rôu £Úx¥jR U²RoLs TôYj§]ôp Ri¥dLlThÓ SWLj§p Rs[lTPdáPôúR Gu BReLj§p Rôu CúVÑ EXLj§tÏ YkÕ CWjRm £k§]ôo. G]úY CúVÑ ¡±vÕ EXL CWhNLo, Aû]jÕ EXLjÕ BiPYo, GpXôYt±tÏm úUXô]Yo. ETôLUm 32:29p, Sôu Sôú] AYo, Guú]ôúP úYú úRYu CpûX GuTûR TôÚeLs Guß TûNôtß¡ôo LojRo. קV HtTôh¥p CúVÑ ùNôp¡ôo, Sôú] Y¯Ùm, Nj§VØm, ËYàUô«Úd¡úu; Guû]VpXôUp JÚYàm ©Rô®²Pj§p YWôu (úVôYôu 14:6). G]úY JúW ùRnYUô¡V ©Rô®àûPV ùNôkR ÏUôW]ô¡V CúVÑúY SmØûPV ùRnYm.

Ut ùRnYeLs Vôo

úYRôLUm Ut ùRnYeLû[ ϱjÕ Gu] ùNôp¡Õ? ùVúLôYô úRYu RmûU CvWúYp úLôj§Wj§tÏ Uôj§WúU ùY°lTÓj§]ôo. AkR LôXj§p YôrkR Ut UdLs AúSL ùRnYeLû[ Y¯ThÓ YkR]o. Ck§Vô®Ûm UdLs AúSL B«Wm ùRnYeLû[ Y¯ThÓ YÚ¡u]o. Ut ùRnYeLs Aû]j§tÏm EÚYeLs EiÓ. AûYLû[ Lp­Ûm UWj§Ûm EúXôLeL°Ûm Y¥jÕ UdLs Y¯ThÓ YÚ¡u]o. úYRj§uT¥ AûYLs GpXôm ®d¡WLeLs UhÓúU. LojRúWô ËYàs[Yo. (Ne 96:5). úRYu CvWúYXÚdÏ Uôj§Wm RmûU ùY°lTÓj§] LôXeL°p EXL ØÝYÕm UdLs ReLÞdLô] ùRnYeLû[ HtTÓj§ YQe¡ YkR]o. úRYû] Ú£jR CvWúYp ×j§Wo áP ®d¡WLeLs TdLm A¥dL¥ NônkÕ ùLôi¥ÚkR]o. LôWQm UdLs ùRnYjûR LiQôp LiÓ YQeL ®Úm©]o. UdLÞdÏ Ruû] LôhPÜm ùY°lTÓjRÜúU CúVÑ ¡±vÕ EXLj§tÏ YkRôo. G©ùWVo 1:3p, CúVÑ ©Rô®àûPV U¡ûU«u ©WLôNØm, AYÚûPV RuûU«u ùNôìTØUôn CÚkRôo Guß ùNôpXlTh¥Úd¡Õ. G]úY LPÜû[ LôQjÕ¥jR UàdÏXj§tÏ CúVÑ ¾oYôL CkR EXLj§tÏ YkRôo.

¡±vRY²u U]lTôuûU

úUtùNôpXlThPûYLû[ LY²jÕ T¥jRYoLÞdÏ CúVÑÜdÏm Ut ùRnYeLÞdÏm CÚdÏm ®j§VôNm ùR¬k§ÚdÏm. Ut ùRnYeLs CúVÑÜdÏ úTôh¥Vô[oLs ApX. AúSL úSWeLs Sôm CúVÑûY Ut ùRnYeLÞdÏ úTôh¥Vô[WôL Gi¦, AYûW ù_«dL ûYdL ØVt£d¡úôm. Sm úRYàdÏ úTôh¥Vô[o VôÚúU«pûX. AYo JÚYúW úRYu, AYÚdÏ ¨Lo VôÚªpûX. JÚ £Xo CúVÑûY ù_«dL ûYdL ØVt£ ùNnÕ Ut UôodLj§]ÚPu RodLj§p DÓThÓ YÚ¡u]o. NÁTj§p J¬Nô®p ¡±vRYoLÞdÏ G§WôL SPkR LXYWj§p URYô§Ls NûTLû[ G¬jRRtÏ T§XôL, £X ¡±vRYoLs úNokÕ T§ÛdÏ AYoLÞûPV ÅÓLû[ G¬dL ùNu]o. AkR úSWj§p RªrSôh¥Ûm TXo FoYXeLû[ SPj§ CúVÑûY ù_«dL ûYdL ØVt£ ùNnR]o. B]ôp EiûU Gu]ùYuôp, úRYàdÏ G§¬Ls CpûX. NôjRôu Ru ùLôgN YpXûUûV ùLôiÓ úRYàdÏ ®úWôRUôL ùNnRôÛm, úRYàdÏ NUUô] G§¬VpX AYu. úRYàdÏ ®úWôRUôn Vôo ¡¬ûV ùNnRôÛm, AÕ AW£Vp Lh£úVô, R² STúWô, ÏÓmTj§]úWô, VôWô«ÚkRôÛm AYoLs úRYàdÏ G§¬«pûX. úRYàdÏ G§¬«pûX Guôp SUdÏm G§¬«pûX. G]úY AYoLû[ N©dLúYô, AYoLs Th£dLTP ù_©lTúRô ùT¬V RYôÏm. SUdÏ ¡ÚûTVôL EiûU úRYû] Tt±V A±ûY úRYu ùLôÓjÕs[ôo. B]ôp UtYoLÞdÏ CkR £Xôd¡Vm Cuàm ¡ûPdL®pûX. G]úY Ut UôodL NúLôRWoLû[ TôodÏm úTôÕ SUdÏsú[ Au×m CWdLØm ùTôeL úYiÓúU R®W úLôTm YWdáPôÕ.

SôØm Ut UôodLjRôo Aû]YÚm Sm úRY]ôp TûPdLlThP AYÚûPV ©sû[Ls. AYoLs Cuàm úRY UkûRdÏ YkÕ úNW®pûX. Sôm úNokÕ ®húPôm. G]úY AYoLs SUdÏ NúLôRWoLs. AYoLû[ TûLdLôUp AYoLÞdÏ SuûU ùNnVÜm, ù_Tm ùNnVÜm úYiÓm. CúVÑûY £ÛûY«p AûkRYoLÞdLôL CúVÑ T¬kÕ úT£ ù_©jRôo. AÕ úTôX SôØm Sm NL NúLôRWoLÞdLôL ù_©dLúYiÓm, Hù]uôp AYoLs ùNnYùRu]ùYuß A±VôUp ùNn¡ôoLs.

UtYÚûPV Sm©dûLûV AYU§dL áPôÕ

U²RoLs GpúXôÚdÏm JqùYôÚ Sm©dûL CÚdÏm. ùRnYjûR ùTôÚjR YûW«p ¡±vRYoLs CúVÑûYÙm, T¬ÑjR úYRôLUjûRÙm Sm© ®ÑYô£d¡úôm. Ut UôodLj§]o AYoLÞûPV ײR èpLû[Ùm, úRYoLû[Ùm, NôªVôoLû[Ùm, ÏÚdLû[Ùm ®ÑYô£d¡ôoLs. EiûU úRYû] Tt±V A±ûYl ùTt Sôm, EPú] Ut U²RoL°u Sm©dûLûV çµdLdáPôÕ. Sôm GqÜ[Ü A§LUôn úRYû] ®ÑYô£d¡úôúUô, AqÜ[Yôn AYoLÞm AYoLs ùRnYeLû[ SmסôoLs. SUdÏ ¡ûPjR ùY°fNm AYoLÞdÏ Cuàm ¡ûPdL®pûX. Ck¨ûX«p AYoLs Sm©dûLûV AYUôn úT£]ôp AYoLs U]m ×iTÓm. AÕ AYoLû[ ¨WkRWUôL NûTûV ®hÓ ©¬jÕ®Óm.

AúR úTôp Ut UôodLjRô¬u LXôfNôW ØûLs, §Ú®ZôdLs, NPeLôNôWeLs úTôuYtûÙm C¯ÜTÓjR SUdÏ E¬ûU«pûX. AÕ AYoLÞûPV YôrdûL Øû. SUdÏ N¬Vôn úRôuôR Lô¬VeLû[ Tt± Sôm AYoL°Pm RôrûUVôL úTNXôm, B]ôp AYoLû[ ÏtlTÓjRd áPôÕ.

Ñ®ú`Nm A±®dÏm Øû

SUdÏ Ut UôodLjûR C¯ÜTÓjR E¬ûU«pûX. Hù]uôp AÕ AYoLÞûPV ùNôkR Sm©dûL. ARtÏ T§XôL úYRj§u Nj§VjûR EVoj§ úTÑeLs. ùY°fNjûR AYoLs A±kÕ ®hPôp CÚs Rô]ôL ®XÏm. SmªPj§p Es[Õ EiûUùVuôp AÕ ¨fNVm ù_«dÏm. G]úY Nj§VjûR Uôj§Wm úTÑeLs. ×iTÓjÕYRôúXô TûLlTRôúXô, Sôm VôûWÙm BRôVlTÓjR Ø¥VôÕ. GÓjR GÓl©p TWúXôLjûRÙm ¨VôVj¾olûTÙm Tt± úTNÜm áPôÕ. ¸r Es[ SôuÏ T¥Lû[ ©uTtßeLs.

1.    BºoY§ÙeLs (UjúRÙ 5:44)

¿eLs TZÏm Ut UôodLjÕ SiToLû[ BºoY§ÙeLs. BºoY§lTùRuôp AYoLs ¨ûLû[ TôWôhÓeLs, FdLlTÓjÕeLs, YôrjÕeLs. CÕ ¿eLs AYoLú[ôÓ ùRôPo× HtTÓjR ERÜm. B]ôp URjûR Tt±úVô, CúVÑûY Tt±úVô úTNúY úTNô§ÚeLs.

2.   EûY HtTÓjÕeLs (ídLô 15:1,2; UjúRÙ 11:19)

EeLÞdÏ ¡ûPjR ùRôPoûT EYôL UôtßYRtÏ AYoLú[ôÓ úSWm ùNXY¯ÙeLs. Ød¡VUôL EQYÚkÕeLs. AÕ NôRôWQ ùRôPoûT ShTôL Uôtßm. AkR STÚdÏ SpX SiTWôL UôßeLs. AY¬Pj§­ÚkÕ GûRÙm G§oTôWôUp Sh× TôWôhÓeLs. AYÚdLôL AúSL §VôLeLs ùNnRôùXô¯V AYûW SiTWôL Uôt Ø¥VôÕ.

3.   úRûYLû[ Nk§ÙeLs.

AkR STo EeLs SiTWô]ÜPu AYWÕ úRûYLs Utßm LxPeLs EeLÞdÏ ùR¬VYÚm. AûYLû[ Nk§ÙeLs. CúVÑ UdL°u úRûYLû[ GlùTôÝÕm Nk§d¡YWôLúY«ÚkRôo. UdL°u NÃW, U]¨ûX, ùTôÚ[ôRôW Utßm B®dϬV úRûYLû[ CúVÑ Nk§jRôo. (Uj 8:1-3; UôtÏ 5:21-+24, 35=42; UôtÏ 6:33=44; ídLô 5:1=11; úVôYôu 8:1=11)

4.   Ñ®úN`m A±®ÙeLs

úUp ùNôpXlThP êuûÙm ùNnRÜPu AkR STo EeLs ªL ùSÚe¡V SiTWô¡ ®ÓYôo. ARtÏ ©u CúVÑûYl Tt± AYÚdÏf ùNôpÛeLs. ªLÜm NôkRUôn AYúWôÓ úSWm ¡ûPdÏm úTôùRpXôm CúVÑûYlTt± ùNôpÛeLs. AkR STo úLhLô®hPôp TWYô«pûX. ARtLôL AYWÕ ShûT رjÕ®Pô§ÚeLs. Sh× ªL Ød¡Vm (Uj 28:19).

CúVÑûY Tt± UtYoLÞdÏ ùNôpÛYÕ ¡±vRY UdLs ùRôûLûV ùTÚdÏYRtÏ ApX. EiûU ùRnYm CúVÑ RÚm NkúRô`jûRÙm, NUôRô]jûRÙm, ùTôÚ[ôRôW BºoYôReLû[Ùm AYoLÞm ùTtß BºoYôRUôL YôZ úYiÓm Gu L¬Nû] úSôd¡p Rôu. G]úY EeLÞdÏ ¡ûPjR StùNn§ûV GpúXôÚdÏm ùNôpÛeLs. úRYu EeLû[ BºoY§lTWôL.

Visit our archives to read more inspiring articles

http://pastorallwin.page.tl/Articles-Archive.htm

Today, there have been 7 visitors (10 hits) on this page!
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free